نوشته‌ها

اینکونل (Inonel)

یک گروه از سوپر آلیاژها برپایه نیکل بوده که به طور خاص برای برخی…