بررسی المینیوم سری ۶۰۰۰ و ۶۰۶۱

انواع آلیاژهای آلومینیوم سری ۶۰۰۰

انواع آلیاژهای آلومینیوم منیزیم سیلیسیم عبارتند از : آلیاژ آلومینیوم ۶۱۵۱، آلیاژ آلومینیوم ۶۰۰۹ ، آلیاژ آلومینیوم ۶۰۱۰ ، آلیاژ آلومینیوم ۶۰۱۳ ، آلیاژ آلومینیوم ۶۰۲۲ ، آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۰ ، آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ ، آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۳ ، آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۳A ، آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۵

سایر آلیاژهای گروه ۶۰۰۰ شامل آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۶ ، آلیاژ آلومینیوم ۶۰۷۰ ، آلیاژ آلومینیوم ۶۰۸۱ ، آلیاژ آلومینیوم ۶۰۸۲ ، آلیاژ آلومینیوم ۶۱۰۱ ، آلیاژ آلومینیوم ۶۱۰۵ و آلیاژ آلومینیوم ۶۱۱۳ هستند . آلیاژ آلومینیوم ۶۱۵۱، آلیاژ آلومینیوم ۶۱۶۲ ، آلیاژ آلومینیوم ۶۲۰۱ ، آلیاژ آلومینیوم ۶۲۰۵ ، آلیاژ آلومینیوم ۶۲۶۲ ، آلیاژ آلومینیوم ۶۳۵۱ ، آلیاژ آلومینیوم ۶۴۶۳ و آلیاژ آلومینیوم ۶۹۵۱ نیز در گروه آلیاژهای آلومینیوم سری ۶xxx قرار می‌گیرند

خواص آلیاژهای آلومینیوم گروه ۶۰۰۰

این آلیاژها که با منیزیم و سیلیسیم آلیاژ شده‌اند ، قابلیت عملیات حرارتی بالایی دارند . مقاومت در برابر خوردگی این آلیاژها بالا است . این آلیاژها قابلیت اکستروژن عالی دارند . محدوده مقاومت کششی نهایی آنها بین ۱۸ تا ۵۸ ksi است . این آلیاژها به راحتی با روش‌های GMAW و GTAW جوش داده می‌شوند

قدرت اکستروژن پذیری و انعطاف پذیری آلیاژهای آلومینیوم – منیزیم – سیلیسیم را نشان می‌دهد

قدرت اکستروژن پذیری آلیاژهای آلومینیوم – منیزیم – سیلیسیم

ترکیب شیمیایی آلیاژهای آلومینیوم سری ۶۰۰۰

ترکیب شیمیایی برخی از آلیاژهای سری ۶۰۰۰ آلومینیوم در جدول زیر ارائه شده است . این آلیاژها برخلاف االیاژ المینیوم سری ۵۰۰۰ ( آلیاژ شده با منیزیم ) با عناصر منیزیم و سیلیسیم آلیاژ می‌شوند .

ترکیب شیمیایی آلیاژهای گروه آلومینیوم ۶۰۰۰

خواص آلیاژ آلومینیوم ۶۰۵۳

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ آلومینیوم منیزیم ۶۰۵۳ از گروه آلیاژهای آلومینیوم سری ۶۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ آلومینیوم منیزیم ۶۰۶۱ از گروه آلیاژهای آلومینیوم سری ۶۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱

خواص آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۳

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ آلومینیوم منیزیم ۶۰۶۳ از گروه آلیاژهای آلومینیوم سری ۶۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۳

 

خواص آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۶

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ آلومینیوم منیزیم ۶۰۶۶ از گروه آلیاژهای آلومینیوم سری ۶۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۶

خواص آلیاژ آلومینیوم ۶۰۷۰

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ آلومینیوم منیزیم ۶۰۷۰ از گروه آلیاژهای آلومینیوم سری ۶۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۶۰۷۰

خواص آلیاژ آلومینیوم ۶۱۰۱

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ آلومینیوم منیزیم ۶۱۰۱ از گروه آلیاژهای آلومینیوم سری ۶۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۶۱۰۱

خواص آلیاژ آلومینیوم ۶۲۰۱

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ آلومینیوم منیزیم ۶۲۰۱ از گروه آلیاژهای آلومینیوم سری ۶۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۶۲۰۱

خواص آلیاژ آلومینیوم ۶۲۶۲

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ آلومینیوم منیزیم ۶۲۶۲ از گروه آلیاژهای آلومینیوم سری ۶۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۶۲۶۲

خواص آلیاژ آلومینیوم ۶۳۵۱

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ آلومینیوم منیزیم ۶۳۵۱ از گروه آلیاژهای آلومینیوم سری ۶۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۶۳۵۱

خواص آلیاژ آلومینیوم ۶۴۶۳

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ آلومینیوم منیزیم ۶۴۶۳ از گروه آلیاژهای آلومینیوم سری ۶۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۶۴۶۳

خواص آلیاژ آلومینیوم ۶۹۵۱

در جدول زیر خواص مقاومت به خوردگی ، قابلیت کار سرد ، قابلیت ماشینکاری ، قابلیت بریزینگ و جوش پذیری آلیاژ آلومینیوم منیزیم ۶۹۵۱ از گروه آلیاژهای آلومینیوم سری ۶۰۰۰ در عملیات حرارتی‌های مختلف با هم مقایسه شده است .

خواص آلیاژ آلومینیوم ۶۹۵۱

کاربرد آلیاژهای آلومینیوم سری ۶۰۰۰

در ساخت اجزای سازنده کامیون‌های سنگین ، کامیون‌های مخزن دار و تریلی‌ها از قطعات اکستروژن شده آلیاژ ۶۰۰۰ استفاده می‌شود

در ساخت اجزای سازنده کامیون سنگین ، کامیون مخرن دار و تریلی از آلیاژهای اکسترود شده سری ۶۰۰۰ یا ۲۰۰۰ استفاده می‌شود

در ساخت ساختارهای گنبدی شکل از اشکال اکسترود شده آلیاژ ۶۰۶۱ یا ۶۰۶۳ استفاده می‌شود .

در ادامه به برخی از کاربردهای آلیاژهای آلومینیوم سری ۶۰۰۰ پرداخته شده است

۶۰۵۳ : سیم و میله برای پرچ کردن

۶۰۶۱ : سازه با طول عمر زیاد و مقاومت به خوردگی بالا

۶۰۶۳ : کاربردهای آرشیتکتی ، اثاثیه منزل ، اکستروژن

۶۰۶۶ : قطعات فورج و اکسترود شده برای جوشکاری

۶۰۷۰ : سازه‌ها با طول عمر زیاد و جوشکاری شده ، خطوط لوله

آلیاژهای آلومینیوم سری ۶۰۰۰ گرید ۶۱۰۱ : هادی‌هایی با مقاومت بالا

۶۱۵۱ : مقاومت متوسط ، قطعات فورج برای ماشین‌ها و اتومبیل‌ها

۶۲۰۱ : سیم‌ها با هدایت الکتریکی و مقاومت مکانیکی بالا

۶۲۶۲ : پیچ‌ها

۶۳۵۱ : مقاطع اکسترود ، سازه‌ها و لوله‌ها

۶۴۶۳ : مقاطع اکسترود آرشیتکتی

آلیاژهای آلومینیوم سری ۶۰۰۰ گروهی از فلزات و الیاژ های غیر اهنی هستند که قابلیت اکستروژن بالایی دارند . از دیگر خواص مطلوب این آلیاژها می‌توان به قابلیت عملیات حرارتی بالا ، مقاومت در برابر خوردگی و جوش پذیری خوب اشاره کرد . بدلیل خواص مطلوب ، این آلیاژها کاربردهای فراوانی در صنایع دارند .