آلومینیوم 6061

آلومینیوم۶۰۶۱

افزودن یک یا چند عنصر یا ترکیبی از آنها به فلز پایه را آلیاژ …