آلومینیوم

مقاطع المینیوم ۲۰۲۴

عرضه انواع مقاطع المینیوم نظیر ورق میلگرد لوله و … در الیاژ های…

مقاطع المینیوم ۵۰۸۳

عرضه انواع مقاطع المینیوم نظیر ورق میلگرد لوله و ... در الیاژ ه…

مقاطع المینیوم ۶۰۶۱

عرضه انواع مقاطع المینیوم نظیر ورق میلگرد لوله و ... در الیاژ ه…

مقاطع المینیوم ۷۰۷۵

عرضه انواع الیاژ ها و مقاطع المینیوم در سایز های مختلف با مناسب تر…