استیل ۳۱۰

آنالیز ترکیب شیمیایی

خواص مکانیکی در دمای اتاق