استیل 309

استیل ۳۰۹

آنالیز ترکیب شیمیایی   خواص مکانیکی در دمای اتاق …