استیل 304

استیل ۳۰۴

آنالیز ترکیب شیمیایی     خواص مکانیکی در دمای اتاق …