محصولات راسل متال

ورق پایه کبالت ضخامت ۰/۱۵ در عرض ۱۰ سانت – ضخامت ۰/۳۵ در عرض ۱۳ تا ۱۵ سانت همراه با آنالیز

` - ضخامت 0/15 در عرض 10 سانت - ضخامت 0/35 در عرض 13 تا 15 سا…

ورق و لوله کاپرنیکل ۴ الی ۱۴ اینچ (۱۰/۹۰)

ورق و لوله کاپرنیکل ۴ الی ۱۴ اینچ (۱۰/۹۰)…

ورق آلومینیوم ۷۰۷۵ از ۵ میل تا ۵۰ میل موجود

ورق آلومینیوم ۷۰۷۵ از ۵ میل تا ۵۰ میل…

لوله کاپرنیکل ۶ اینچ و ۸ اینچ

لوله کاپرنیکل ۶ اینچ و ۸ اینچ

ورق آلومینیوم ۷۰۷۵ از ۵ میل تا ۶۰ میل موجود

ورق آلومینیوم 7075 از 5 میل تا 60 میل…

ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ وارداتی از ۱ میل تا ۳۰۰ میل موجود

ورق آلومینیوم 6061 وارداتی از 1 میل تا 300 میل  …

استیل داپلکس

آنالیز ترکیب شیمیایی خواص فیزیکی …

۱۷-۴ph

آنالیز ترکیب شیمیایی

استیل۴۳۱

آنالیز ترکیب شیمیایی

استیل۴۳۰

آنالیز ترکیب شیمیایی