محصولات راسل متال

لوله های کاپر نیکل

عرضه لوله های کاپر نیکل در سایز ها و الیاژ های مختلف با مناسب…

مقاطع المینیوم ۲۰۲۴

عرضه انواع مقاطع المینیوم نظیر ورق میلگرد لوله و … در الیاژ های…

مقاطع المینیوم ۵۰۸۳

عرضه انواع مقاطع المینیوم نظیر ورق میلگرد لوله و ... در الیاژ ه…

مقاطع المینیوم ۶۰۶۱

عرضه انواع مقاطع المینیوم نظیر ورق میلگرد لوله و ... در الیاژ ه…

مقاطع المینیوم ۷۰۷۵

عرضه انواع الیاژ ها و مقاطع المینیوم در سایز های مختلف با مناسب تر…

استیل داپلکس

آنالیز ترکیب شیمیایی خواص فیزیکی …

۱۷-۴ph

آنالیز ترکیب شیمیایی

استیل۴۳۱

آنالیز ترکیب شیمیایی

استیل۴۳۰

آنالیز ترکیب شیمیایی

استیل۴۲۰

آنالیز ترکیب شیمیایی