ورق آلومینیوم ۶۰۶۱ وارداتی از ۸ میل تا ۱۲۰ میل موجود

ورق 6061 وارداتی از 8 میل تا 120 میل

ورق ۶۰۶۱ وارداتی از ۸ میل تا ۱۲۰ میل