ورق آلومینیوم ۷۰۷۵ از ۱۰ میل تا ۶۰ میل موجود

ورق 7075وارداتی از 10 میل تا 60 میل

ورق ۷۰۷۵وارداتی از ۱۰ میل تا ۶۰ میل