تیتانیوم گرید ۱

آنالیز ترکیب شیمیایی تیتانیوم گرید ۱ 

 

خواص فیزیکی و خواص مکانیکی تیتانیوم گرید ۱