استیل ۳۱۶

آنالیز ترکیب شیمیایی

 

 

خواص مکانیکی در دمای اتاق