استیل ۳۰۹

آنالیز ترکیب شیمیایی

 

خواص مکانیکی در دمای اتاق

 

استانداردها