استیل ۳۰۴

آنالیز ترکیب شیمیایی  

 

خواص مکانیکی در دمای اتاق